Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je:

Kolembusová Jana - Bjanka, Zborov nad Bystricou 384, 023 03 Zborov nad Bystricou, Slovensko  IČ: 43 921 426, SK DIČ: SK1078747494 (dále jen prodávající) uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodu www.koziprodukty.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a objedná si zboží nebo služby prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.

E-shopům je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem.
Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
Objednávka je kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží a služeb.

Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace a kupující ji plně uznává. To neplatí však pro odstoupení od smlouvy v souladu s § 7 a násl. zákona číslo 102/2014 Z.z. ve lhůtě 14 kalendářních dnů.


Objednávky a uzavření kupní smlouvy

objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu tj závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.


Dodací podmínky - poštovné

Produkty jsou v rámci ČR dodávány prostřednictvím kurýrni služby IN TIME
   

 • Cena poštovného do   2kg  - 140Kč 
 • Cena poštovného do   5kg  - 160Kč  
 • Cena poštovného do 10kg  - 200Kč  
 • Cena poštovného do 20kg  - 250Kč  
ZÁSILKOVNA

 • Cena poštovného do  5kg  - 120Kč

Platební podmínky

 • Služba dobírka        + 50 Kč
 • převodem na účet   0 Kč  


    
Zboží zasláno na dobírku - platba je při převzetí doručovateli 
    
Platba bankovní převod na číslo účtu : 

    Číslo účtu: 270619524/0300
    BIC: CEKOCZPP
    IBAN: CZ48 0300 0000 0002 7061 9524

Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky.


Zboží, které jste si u nás objednali, Vám bude doručen nejpozději do 21 pracovních dnů. Pokud zboží není na skladě, bude odeslán ihned po obdržení od našich dodavatelů. Všechny ceny jsou uvedeny s 20% DPH a jsou konečné. Spolu se zbožím Vám bude zaslán daňový doklad - faktura. Ceny včetně akciových platí do odvolání, nebo do vyčerpání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste zboží objednali bez ohledu na změny. Zavazujeme se dodat správný druh a množství zboží na základě objednávky zákazníka v dohodnuté ceně a adekvátně zabaleno, odeslat zboží v nejkratší možné lhůtě, vystavit a přiložit fakturu.

Nevyzvednuté zásilky, opětovné zaslání:

V případě, že si zásilku nestihnete vyzvednout a vrátí se nám zpět, budeme při opětovném zasílání účtovat poštovné ve výši 200Kč


Reklamační řád a záruční podmínky

Při reklamaci postupujte následujícím způsobem. Poškozené zboží doplňte popisem zjištěné závady, číslem faktury a zašlete také upozornění na naši e-mailovou adresu. Na každé zboží se vztahuje zákonem, výrobcem stanovená záruční lhůta.
Zboží zabalte, vyplňte
formulář a zašlete na naši adresu:

Kolembusová Jana
Zborov nad Bystricou č.384
02303 Zborov nad Bystricou
Slovensko
 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1.     Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží.
 2.     Spotřebitel je povinen, jestliže toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je bezodkladně po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je potřeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou.
 3.     Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato !
 4.     Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně hodnoty za nejlevnější běžný způsob doručení jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží.
 5.    Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6.    Toto právo na odstoupení od smlouvy se podle § 7 odst. 6 Zákona neuplatňuje například pro zboží, které bylo zhotoven podle zvláštních požadavků spotřebitele, nebo který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit, nebo zboží, které snadno podléhá zkáze nebo snížení jakosti, také pro prodej novin, časopisů, periodického tisku, knih a na prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově-obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, které spotřebitel rozbalil nebo i na zboží, který byl uzavřen v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů.
 7.     Pro účely zjištění povahy, vlastností a funkčností zboží má spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu bylo umožněno v běžné prodejně, což domněnka povinnost vrácení zboží s originálním obalem, visačkami a podobně.
 8.     Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.


Adresa na vrácení zboží: Kolembusová Jana, č. 384, 023 03 Zborov nad Bystricou 
O úmyslu vrátit zboží zakoupené v našem obchodě nás prosím informujte e-mailem na jkolembusova@gmail.com


Ochrana osobních údajů


Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Kupující uvádí při registraci tyto údaje: jméno a příjmení / obchodní jméno, adresu trvalého bydliště / sídlo, PSČ, IČO, DIČ / IČ DPH, adresu elektronické pošty, číslo telefonu. Údaje jsou důležité pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad (fakturu) požadovaný smluvními stranami, případně slouží pro účely identifikace platby kupujícího učiněnou bankovním převodem.
Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas prodávajícímu ke zpracování a archivování osobních údajů. Slouží pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.

Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy, shromažďuje jejich jen za výše uvedeným účelem a na zkvalitnění svých služeb. Kupující jak dotyčná osoba odesláním objednávky prohlašuje, že souhlasí v souladu s ust. § 7 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající a jím oprávněné osoby zpracovávali a uchovávali jeho osobní údaje uvedené v registraci a ve všech dokumentech (informačních systémech) souvisejících s výše uvedeným předmětem / řízením.
Tento souhlas platí po dobu trvání smlouvy i následné archivace předložených osobních materiálů a dokumentů.

Kupující zároveň bere na vědomí, že zpracovávané údaje budou archivovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy ČR as platnými předpisy ES / EU a že kupující má právo písemně svůj souhlas odvolat. Kupující používáním internetového obchodu souhlasí také s tím, aby prodávající zpracovával poskytnuté osobní údaje v rozsahu zákona, is tím, aby poskytl osobní údaje na další zpracování pro orgány státní správy, územní samosprávy, pro jiný orgán veřejné moci nebo jiné osobě, případně jinému subjektu, který údaje nezbytně potřebuje ke své činnosti na základě zákona, na základě pověření nebo na základě smlouvy, i pro případ přeshraničního přenosu údajů i do třetích zemí.

Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně zrušit zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto osobní údaje neprodleně vymaže z databáze internetového obchodu.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  Celé znení si přečtete zde.


ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.JAK NAKUPOVAT

Zboží je roztříděno do kategorii umístěných v horní levé části. Po kliknutí na zvolenou kategorii se daná kategorie rozbalí a zobrazí v hlavním okně.

Informace o jednotlivých položkách jsou poskytnuty ve dvou úrovních - náhled a detail.

Zboží je možné objednat kliknutím na tlačítko Přidat do košíku, čímž dojde k vložení zvolené položky do nákupního košíku. Stejným způsobem vybíráte a ukládáte do košíku další položky. Košík si pamatuje všechny vložené položky po dobu prohlížení našeho obchodu. Doporučujeme se před nákupem přihlásit, v případě restartování počítače zůstane zboží v košíku.

Množství položek v košíku lze upravit dle požadavku. Pro zapsání změn je třeba kliknout na tlačítko Přepočítat.

Pokud máte košík naplněn vším, co jste chtěli objednat, přejděte tlačítkem Pokladna na obrazovku, kde bude třeba vyplnit kontaktní údaje. Po vyplnění všech požadovaných údajů můžete přejít na další stránku, kde máte možnost si svoji objednávku zkontrolovat. V případě, že je vše v pořádku a klepnutím na tlačítko Pokračuj a dále Potvrdit bude závazná objednávka odeslána na naše obchodní oddělení a zároveň na Vaši emailovou adresu.


Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.
Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Zz ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 01. 02. 2016.
 

V případě nejasností, chyb nás kontaktujte kdykoliv na adrese: jkolembusova@gmail.com
nebo na tel. čísle 00421 907 025 707 v pondělí - pátek v čase 8.00 - 17.00.