Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Kupující uvádí při registraci tyto údaje: jméno a příjmení / obchodní jméno, adresu trvalého bydliště / sídlo, PSČ, IČO, DIČ / IČ DPH, adresu elektronické pošty, číslo telefonu. Údaje jsou důležité pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad (fakturu) požadovaný smluvními stranami, případně slouží pro účely identifikace platby kupujícího učiněnou bankovním převodem.
Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas prodávajícímu ke zpracování a archivování osobních údajů. Slouží pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.

Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy, shromažďuje jejich jen za výše uvedeným účelem a na zkvalitnění svých služeb. Kupující jak dotyčná osoba odesláním objednávky prohlašuje, že souhlasí v souladu s ust. § 7 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající a jím oprávněné osoby zpracovávali a uchovávali jeho osobní údaje uvedené v registraci a ve všech dokumentech (informačních systémech) souvisejících s výše uvedeným předmětem / řízením.
Tento souhlas platí po dobu trvání smlouvy i následné archivace předložených osobních materiálů a dokumentů.

Kupující zároveň bere na vědomí, že zpracovávané údaje budou archivovány a likvidovány v souladu s platnými předpisy ČR as platnými předpisy ES / EU a že kupující má právo písemně svůj souhlas odvolat. Kupující používáním internetového obchodu souhlasí také s tím, aby prodávající zpracovával poskytnuté osobní údaje v rozsahu zákona, is tím, aby poskytl osobní údaje na další zpracování pro orgány státní správy, územní samosprávy, pro jiný orgán veřejné moci nebo jiné osobě, případně jinému subjektu, který údaje nezbytně potřebuje ke své činnosti na základě zákona, na základě pověření nebo na základě smlouvy, i pro případ přeshraničního přenosu údajů i do třetích zemí.

Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně zrušit zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto osobní údaje neprodleně vymaže z databáze internetového obchodu.